عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری 1400/1/29 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 4 مهسا حاجی سلطانی زن 1400/1/28 1400/3/5 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,339,450 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 3 مهسا حاجی سلطانی مرد 1400/1/29 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,339,450 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 مهسا حاجی سلطانی زن 1400/1/18 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 2,339,450 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5403;#نرگس محرمی 1400/1/21 1400/2/29 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/2/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:45-14:15 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/1/30 1400/2/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد