عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 مهسا حاجی سلطانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 3,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 مهسا حاجی سلطانی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 3,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 مینا برخورداری مرد 1400/10/1 1400/11/15 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1400/10/1 1400/11/15 یکشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 عزیزه ابرهیم پور پیرالقر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-09:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 الهام تفرشی زن 1400/10/29 1400/11/29 شنبه - چهارشنبه 14:45-16:15 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 فاطمه جلالی بهروز زن 1400/10/1 1400/11/15 یکشنبه - سه شنبه 14:45-16:15 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 سیمین حبیبی زن 1400/10/12 1400/11/26 یکشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 8 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 7 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/12/24 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 6 آزاده جهانی نو زن 1400/10/1 1400/12/24 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 5 آزاده جهانی نو زن 1400/10/1 1400/12/24 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 4 فائزه جعفری نیای زن 1400/9/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,010,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 3 فائزه جعفری نیای زن 1400/9/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,010,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 آزاده جهانی نو زن 1400/9/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 آزاده جهانی نو زن 1400/9/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 صفیه جان بزرگی زن 1400/10/6 1400/11/18 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 صفیه جان بزرگی زن 1400/10/6 1400/11/18 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد