عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی زن 1400/10/12 1400/12/24 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:30 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی زن 1400/10/11 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,477,065 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 2 زهرا خسروی زن 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 زهرا خسروی زن 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 2 معصومه کلاگر آستانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 3,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 معصومه کلاگر آستانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 3,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد