عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/2 1400/4/27 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:15 2,385,322 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 6 میترا اسمعیلی میرک محله زن 1400/2/25 1400/3/30 چهارشنبه 10:00-11:30 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 5 میترا اسمعیلی میرک محله زن 1400/2/21 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 4 میترا اسمعیلی میرک محله زن 1400/2/11 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 3 میترا اسمعیلی میرک محله زن 1400/1/21 1400/2/18 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 2 میترا اسمعیلی میرک محله زن 1400/1/21 1400/3/22 چهارشنبه 10:00-11:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 میترا اسمعیلی میرک محله زن 1400/1/24 1400/3/30 یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-15:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/4 1400/3/18 شنبه - سه شنبه 11:00-12:00 2,532,110 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام