عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 فریده صفا زن 1400/3/25 1400/5/12 سه شنبه 16:00-15:30 1,950,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 منیر السادات حسینی زن 1400/4/1 1400/5/31 سه شنبه 11:00-12:00 908,257 حضوری ثبت نام
خط نستعلیق1 - کلاس 1 منیر السادات حسینی زن 1400/4/1 1400/4/31 سه شنبه 10:00-11:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد