عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 مجتبی سبزه مرد 1401/4/28 1401/6/15 سه شنبه 18:00-20:00 5,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مجتبی سبزه زن 1401/4/28 1401/6/15 سه شنبه 15:00-20:00 5,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 ناهید مطلبی مرد 1401/4/25 1401/5/29 شنبه 09:00-12:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 4 محمدکاظم امیدبخش مرد 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه 17:00-20:00 3,150,000 حضوری ثبت نام
خط نستعلیق1 - کلاس 3 محمدکاظم امیدبخش زن 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه 14:00-17:00 3,150,000 حضوری ثبت نام
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محمدکاظم امیدبخش مرد 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه 16:00-20:00 1,575,000 حضوری ثبت نام
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمدکاظم امیدبخش زن 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه 12:00-16:00 1,575,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 محسن عزیزی مرد 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه 16:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 15:00-16:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/1 1401/5/31 چهارشنبه 15:00-16:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/5/6 1401/6/31 پنج شنبه 10:00-11:00 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/2 1401/6/31 پنج شنبه 12:00-13:00 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/2 1401/6/31 پنج شنبه 11:00-12:00 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/21 1401/6/31 شنبه 15:00-16:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 فریده صفا زن 1401/4/12 1401/6/27 یکشنبه 16:00-18:30 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 فریده صفا زن 1401/4/12 1401/6/27 یکشنبه 16:00-18:30 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی مرد 1401/4/20 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/20 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 رضا روحی مرد 1401/4/6 1401/6/31 دوشنبه 17:00-20:00 3,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 فرزانه افتخارزاده زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه 14:00-15:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 زهرا سلمانی درویش زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 زهرا سلمانی درویش زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 محمد جدی گل افزانی مرد 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محمد جدی گل افزانی مرد 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمد جدی گل افزانی مرد 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 4 اعظم علیزاده نیک زن 1401/5/12 1401/6/6 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 3 اعظم علیزاده نیک زن 1401/5/12 1401/6/5 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 اعظم علیزاده نیک زن 1401/4/19 1401/5/8 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 اعظم علیزاده نیک زن 1401/4/19 1401/5/8 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 5 آزاده رستمی زن 1401/5/18 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 4 آزاده رستمی زن 1401/4/23 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 3 منیر السادات حسینی زن 1401/4/12 1401/6/30 یکشنبه 15:00-16:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 آزاده رستمی زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 آزاده رستمی زن 1401/4/5 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمد عصاری نژاد مرد 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,559,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مهناز بابایی زنجانی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 15:30-16:30 1,834,860 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مهناز بابایی زنجانی زن 1401/4/11 1401/6/31 سه شنبه 16:00-19:00 1,834,870 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مهری علی صفائی زن 1401/4/11 1401/5/10 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1401/4/11 1401/6/31 شنبه 16:00-18:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 5 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 4 سیدعلی حسینی مرد 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 3 سیدعلی حسینی مرد 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1401/4/8 1401/5/22 چهارشنبه 17:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1401/4/18 1401/6/24 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 کبری شایسته زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محسن عزیزی مرد 1401/5/1 1401/6/31 دوشنبه 16:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محسن عزیزی مرد 1401/4/4 1401/6/26 دوشنبه 16:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 طیبه علی زاده نوجه مهر زن 1401/5/10 1401/6/22 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 طیبه علی زاده نوجه مهر زن 1401/4/11 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,467,890 حضوری ثبت نام
خط نستعلیق1 - کلاس 1 طیبه علی زاده نوجه مهر زن 1401/4/7 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 سمیه اناری برچلوئی زن 1401/5/6 1401/6/24 پنج شنبه 12:30-13:30 1,486,238 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سمیه اناری برچلوئی زن 1401/3/19 1401/4/30 پنج شنبه 12:30-13:30 1,486,238 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سمیه اناری برچلوئی زن 1401/4/1 1401/5/30 سه شنبه 18:30-19:30 1,486,238 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 سمیه اناری برچلوئی زن 1401/4/1 1401/5/31 چهارشنبه 17:30-18:30 1,486,238 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سمیه اناری برچلوئی زن 1401/4/21 1401/6/22 چهارشنبه 18:30-19:30 1,486,238 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 هوشنگ مجمع الصنایع مرد 1401/4/28 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سمیه اناری برچلوئی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه 18:30-19:30 1,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد