عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 ناهید مطلبی زن 1400/10/20 1400/12/9 دوشنبه 08:00-18:00 2,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محمدکاظم امیدبخش مرد 1400/10/12 1400/12/1 یکشنبه 14:00-18:00 2,100,000 حضوری ثبت نام
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمدکاظم امیدبخش زن 1400/10/12 1400/12/1 یکشنبه 14:00-18:00 2,100,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 14:00-16:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 14:30-16:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/16 1400/11/28 پنج شنبه 11:00-12:00 1,376,200 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/2 1400/11/7 پنج شنبه 11:00-12:00 1,376,200 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمد مروتی مرد 1400/10/18 1400/12/27 پنج شنبه 11:30-13:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 رضا روحی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 08:00-10:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمد جدی گل افزانی مرد 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 منیر السادات حسینی زن 1400/10/26 1400/12/25 یکشنبه 14:30-15:30 1,191,743 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمد عصاری نژاد مرد 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه 14:00-18:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 سیدعلی حسینی مرد 1400/10/4 1400/12/28 شنبه 16:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1400/10/4 1400/12/28 شنبه 16:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 16:00-17:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 16:00-17:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 16:00-17:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 کبری شایسته زن 1400/10/7 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-19:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 کبری شایسته زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 زهرا غلامی زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:00-19:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1400/10/8 1400/12/27 شنبه 15:00-17:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد