عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 15:00-16:20 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 9 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 8 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 7 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 20:00-21:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 6 ناهید قادری نسب زن 1400/1/15 1400/3/31 پنج شنبه 09:00-10:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 5 ناهید قادری نسب زن 1400/1/15 1400/3/31 پنج شنبه 09:00-10:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 4 ناهید قادری نسب زن 1400/1/15 1400/3/31 پنج شنبه 09:00-10:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 3 ناهید قادری نسب زن 1400/1/15 1400/3/31 پنج شنبه 09:00-10:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/1/15 1400/3/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 4 نرگس مسعودی زن 1400/2/20 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 3 نرگس اسماعیلی زن 1400/1/16 1400/2/22 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 نرگس مسعودی زن 1400/1/15 1400/2/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 نرگس مسعودی زن 1400/1/15 1400/2/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 فائزه جعفری نیا;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/2/18 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 فائزه جعفری نیا;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/12/30 1400/1/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,100,917 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#2307;#سیاوش اصغری خاناپشتانی 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,376,150 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,376,150 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/18 1400/4/17 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6125;#زهرا احمدی منحصر 1400/3/19 1400/4/19 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6671;#زهرا یاوری باسمنج 1400/1/22 1400/3/29 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-16:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/17 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6671;#زهرا یاوری باسمنج 1400/1/22 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-16:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7050;#بنفشه امامپور 1400/2/12 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 12:43-14:00 1,467,889 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 16:45-18:00 1,467,890 مجازی ثبت نام