عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 زینب رفعتی زن 1400/10/28 1400/12/10 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:45 2,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 3 محبوبه رمضان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/11/16 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 2,018,360 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5836;#آرزو یزدگرد 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 هدی مسلمی زن 1400/9/27 1400/11/9 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2887;#میلاد مینا کار 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 2,844,037 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 4 مهناز گنجی خانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 3 طاهره صالحی دانبرانی زن 1400/10/1 1400/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 سمیه اسدی زن 1400/11/2 1400/12/21 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:45 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 زینب رفعتی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/21 1400/11/26 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,201,835 مجازی ثبت نام