عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهره مقیسه زن 1401/4/7 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 3,211,009 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 فرشته حسنیان زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فرشته حسنیان زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 آرزو یزدگرد زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سولماز احمدی زن 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 09:15-10:30 2,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 فاطمه جلالی بهروز زن 1401/5/23 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,431,193 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 مرضیه سمیع شمسی زن 1401/5/22 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 10:30-12:00 2,431,193 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1401/4/11 1401/6/5 شنبه - دوشنبه 14:00-15:30 2,431,193 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 5 ناهید قادری نسب زن 1401/5/15 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 3,394,495 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 4 ناهید قادری نسب زن 1401/5/15 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 ناهید قادری نسب زن 1401/5/15 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 ناهید قادری نسب زن 1401/5/15 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ناهید قادری نسب زن 1401/5/15 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 5 مهتاب تقوی پور زن 1401/5/8 1401/6/23 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 4 مهتاب تقوی پور زن 1401/5/8 1401/6/23 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 نرگس حسنی سرکانی زن 1401/5/8 1401/6/24 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 اعظم پهلوان زن 1401/5/8 1401/6/23 شنبه - سه شنبه 16:30-18:00 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی زن 1401/5/8 1401/6/24 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 مهتاب تقوی پور زن 1401/5/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,844,037 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 مریم ریاضی زن 1401/5/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,844,037 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 معصومه سلطان زاده زن 1401/5/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,844,037 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 آزاده جهانی نو زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 آزاده جهانی نو زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 آزاده جهانی نو زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - چهارشنبه 18:30-19:45 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سحر صفردوست زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 4 آزاده جهانی نو زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:45-16:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 آزاده جهانی نو زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:15 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 آزاده جهانی نو زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 نگار قدمی زن 1401/5/12 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 2,477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه حمزهء راد زن 1401/4/14 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-14:00 2,477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه حمزهء راد زن 1401/4/11 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 بنفشه امامپور زن 1401/5/8 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,431,192 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 بنفشه امامپور زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 فرید ثقفی مرد 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:15 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 زهرا خسروی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:45 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا خسروی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:45-17:00 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد