عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5403;#نرگس محرمی 1400/4/5 1400/5/15 شنبه - چهارشنبه 15:15-16:45 1,880,700 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/3/22 1400/4/31 شنبه - چهارشنبه 12:20-13:50 2,752,293 حضوری ثبت نام