عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1400/10/4 1400/11/4 شنبه 14:30-15:45 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 عزیزه ابرهیم پور پیرالقر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1400/10/5 1400/11/20 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 هدی مسلمی زن 1400/9/27 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,150,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/25 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 لیلا ابراهیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه نوری لواسی زن 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی زن 1400/10/4 1400/11/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 4 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 17:00-17:45 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 4 صفیه جان بزرگی زن 1400/10/18 1400/12/9 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 3 صفیه جان بزرگی مرد 1400/10/18 1400/12/9 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 2 صفیه جان بزرگی مرد 1400/10/18 1400/12/9 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 صفیه جان بزرگی زن 1400/10/18 1400/12/9 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 الهه زمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:15 2,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد