عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 3 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/10/29 یکشنبه 10:00-11:00 504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 2 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 1 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/9/27 1400/10/30 دوشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 5 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:00 477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 4 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:00 1,137,615 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 3 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:00 954,129 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 2 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-13:00 568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 1 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-13:00 568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 3 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/19 1400/10/30 یکشنبه 13:00-14:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 2 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه 11:00-12:00 568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 1 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه 10:00-11:00 477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 7 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/9/16 1400/12/28 سه شنبه 10:00-11:00 385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 6 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/8 1400/12/28 سه شنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 5 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/15 1400/12/28 سه شنبه 10:00-12:00 1,431,193 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 4 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/8 1400/12/28 سه شنبه 11:00-12:00 256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 3 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/7 1400/12/28 سه شنبه 11:00-13:00 477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 2 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/7 1400/12/28 سه شنبه 11:00-13:00 568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 1 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/7 1400/12/28 سه شنبه 11:00-13:00 568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویژه برنامه یک روزه خانه کودک- مربی محور - کلاس 1 غلامرضا بهدادفر مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-14:00 568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد