عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6599;#راضیه غریبعلی 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,844,037 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 نگار قدمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/12 1400/11/20 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 2,128,440 مجازی ثبت نام