عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/20 پنج شنبه 09:00-10:00 701,834 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/3/2 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,520,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 3 فرزانه قلیزاده مرد 1400/3/12 1400/3/31 پنج شنبه 10:00-11:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/2/29 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 08:00-09:30 1,605,505 حضوری ثبت نام
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1400/1/19 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه 12:00-13:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/2/1 1400/3/30 دوشنبه 10:00-12:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/1/14 1400/3/30 شنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1399/12/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 4 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/9 1400/3/23 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 917,400 مجازی ثبت نام
Microsoft Word - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1400/1/23 1400/2/11 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/1/21 1400/2/22 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1400/3/9 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/1/15 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 امید بردبار ماسوله مرد 1400/2/7 1400/2/28 سه شنبه 17:00-19:30 917,430 حضوری ثبت نام