عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/1 1401/4/31 سه شنبه 09:30-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 08:00-09:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/12 1401/6/27 یکشنبه 12:00-16:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 فرزانه قلیزاده مرد 1401/5/9 1401/7/30 پنج شنبه 09:00-10:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/16 1401/5/9 پنج شنبه 10:00-11:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 19:00-21:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 15:00-16:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 16:00-17:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1401/5/3 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1401/5/3 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 3 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1401/5/12 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-19:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1401/5/1 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1401/5/1 1401/5/31 دوشنبه 14:00-15:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 فهیمه باقری مرقی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 5 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1401/5/1 1401/6/20 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 2,110,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 4 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 14:00-15:30 1,834,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:30 2,110,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1401/5/1 1401/6/10 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:30 1,834,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1401/4/1 1401/5/20 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:30 1,834,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1401/4/22 1401/5/15 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1401/4/28 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1401/4/21 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد