عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 09:00-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 08:00-09:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 3 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 10:00-12:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/11/1 1400/12/21 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 منا جاهد مهماندوست سفلی زن 1400/10/11 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:30 1,605,500 حضوری ثبت نام
Microsoft Word - کلاس 1 وحید زرین افشان مرد 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,605,500 حضوری ثبت نام