عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/20 یکشنبه 10:00-11:00 701,834 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/2/15 1400/3/26 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,520,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 فرزانه قلیزاده مرد 1400/3/17 1400/3/31 چهارشنبه 09:00-10:30 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/3/12 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/16 1400/3/30 دوشنبه 16:00-15:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/16 1400/3/30 دوشنبه 09:00-10:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 4 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/18 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 3 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/17 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 412,850 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/3/11 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#402;#فهیمه باقری مرقی زن 1400/1/31 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/1/31 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1400/3/9 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:20 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 امید بردبار ماسوله مرد 1400/3/2 1400/3/30 یکشنبه 17:00-19:30 733,950 حضوری ثبت نام