عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 10:00-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 08:00-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 زهرا رضازاده سفيده‌ئی زن 1400/10/27 1400/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1400/10/12 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/21 1400/11/21 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 وحید زرین افشان مرد 1400/10/27 1400/12/9 دوشنبه 16:30-19:30 1,376,140 حضوری ثبت نام