عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گلدونه - مربی محور - کلاس 10 زهرا محمودی نوری زن 1400/3/1 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 9 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/3/1 1400/3/30 دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 8 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 7 زهرا محمودی نوری زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 6 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/2/1 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 5 زهرا محمودی نوری زن 1400/2/1 1400/3/30 دوشنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 4 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 3 زهرا محمودی نوری زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 2 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 1 زهرا محمودی نوری زن 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد