عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گلدونه - مربی محور - کلاس 10 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 9 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 8 سحر کریمی ریزی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 7 سحر کریمی ریزی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 13:00-14:30 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 6 زهرا محمودی نوری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 5 زهرا محمودی نوری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 4 سحر کریمی ریزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 3 زهرا محمودی نوری زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 2 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 1 سحر کریمی ریزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گلدونه - مربی محور - کلاس 2 سیده رویا شهرستانی زن 1400/10/18 1400/11/18 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-14:00 1,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 1 سیده رویا شهرستانی زن 1400/10/2 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 12:00-14:00 2,753,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد