عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 1 کتایون شهبازپور زن 1400/2/7 1400/3/15 سه شنبه - پنج شنبه 16:00-18:00 11,467,839 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 5 کتایون شهبازپور زن 1400/3/2 1400/3/31 سه شنبه - جمعه 16:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 4 کتایون شهبازپور زن 1400/1/25 1400/3/31 سه شنبه - جمعه 16:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 3 کتایون شهبازپور زن 1400/1/25 1400/3/31 سه شنبه - جمعه 16:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 2 کتایون شهبازپور زن 1400/1/25 1400/3/31 سه شنبه - جمعه 16:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 1 کتایون شهبازپور زن 1400/1/25 1400/3/31 سه شنبه - جمعه 16:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 1 کتایون شهبازپور زن 1400/3/17 1400/4/23 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 5,733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 1 کتایون شهبازپور زن 1400/3/17 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 11,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 3 کتایون شهبازپور زن 1400/3/3 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 15:00-18:00 5,733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 2 کتایون شهبازپور زن 1400/3/3 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 15:00-18:00 5,733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 1 کتایون شهبازپور زن 1400/3/5 1400/3/31 دوشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین دندانپزشکی ( دستیار دندانپزشک) - کلاس 1 کتایون شهبازپور زن 1400/3/18 1400/3/31 شنبه - سه شنبه 15:00-17:00 11,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد