عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (8) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/15 1400/11/30 شنبه 17:00-18:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (8) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/22 1400/12/11 چهارشنبه 16:00-17:30 1,239,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (8) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5661;#محبوبه لشگری زن 1400/10/19 1400/10/30 یکشنبه 15:00-16:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (8) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:30 1,284,405 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (8) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 17:00-18:30 1,238,532 مجازی ثبت نام