عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 24 (C.E.F.T.24) Solutions A d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3890;#فرشته حسنیان 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 24 (C.E.F.T.24) Solutions A d - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 2,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 24 (C.E.F.T.24) Solutions A d - کلاس 1 زهره رحیم زاده کلاله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 24 (C.E.F.T.24) Solutions A d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 2,844,037 مجازی ثبت نام