عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4861;#مرضیه السادات فاضلی 1400/1/14 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه 15:15-16:30 1,009,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/3/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 محمد باقر بیژنوند مرد 1399/12/16 1400/1/31 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,100,918 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 3 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/31 یکشنبه - پنج شنبه 15:00-16:15 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 عادل عبدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,376,150 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,376,150 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/29 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,376,140 مجازی ثبت نام