عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 فرید ثقفی مرد 1400/10/19 1400/11/20 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 2,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 مرضیه ناظریان زن 1400/10/27 1400/12/28 دوشنبه 10:00-12:00 2,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 مرضیه ناظریان زن 1400/10/5 1400/10/5 یکشنبه 11:00-12:15 2,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 نرگس مسعودی زن 1400/10/1 1400/11/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,788,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,788,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - سه شنبه 14:30-15:45 2,018,350 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,201,835 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 2,201,835 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 زهرا احمدی منحصر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 2,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 2,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد