عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 19 (C.E.F.T.19) Solutions UI d - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/3 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 19 (C.E.F.T.19) Solutions UI d - کلاس 1 زهره رحیم زاده کلاله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/10 1400/4/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام