عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 20 (C.E.F.T.20) Solutions UI e - کلاس 1 مریم صفی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 20 (C.E.F.T.20) Solutions UI e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#120;#سحر قورقی 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,009,174 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 20 (C.E.F.T.20) Solutions UI e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2887;#میلاد مینا کار 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,844,037 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 20 (C.E.F.T.20) Solutions UI e - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,568,807 مجازی ثبت نام