عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1400/2/19 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:50 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/10 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 1 زهره رحیم زاده کلاله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 4 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 20:00-21:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 3 احسان وظیفه بند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 2 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 20:00-21:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 1 احسان وظیفه بند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 1 هانیه احدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,467,890 مجازی ثبت نام