عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/9 1400/4/15 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#2887;#میلاد مینا کار 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 2 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/25 شنبه - چهارشنبه 20:00-21:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 میلاد مینا کار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/2/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,467,890 مجازی ثبت نام