عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 25 (C.E.F.C.25) Family and Friends 6b - کلاس 1 معصومه رفیعی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/1/22 1400/2/31 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 25 (C.E.F.C.25) Family and Friends 6b - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 25 (C.E.F.C.25) Family and Friends 6b - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1400/3/2 1400/4/6 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 25 (C.E.F.C.25) Family and Friends 6b - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/2/4 1400/3/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد