عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 24 (C.E.F.C.24) Family and Friends 6a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5534;#مریم راحمی زاده 1400/3/17 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 18:45-20:00 3,027,530 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 24 (C.E.F.C.24) Family and Friends 6a - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/17 1400/3/17 یکشنبه - سه شنبه 18:45-20:00 3,085,597 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 24 (C.E.F.C.24) Family and Friends 6a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6223;#ملیحه شفیع زاده 1400/2/15 1400/3/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:45 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 24 (C.E.F.C.24) Family and Friends 6a - کلاس 1 زهرا دبیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:10 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 24 (C.E.F.C.24) Family and Friends 6a - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1400/2/5 1400/3/13 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد