عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 2 مونا حبیبی فرد پور زن 1400/3/18 1400/4/18 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:15-14:45 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5656;#زینب رفعتی 1400/2/27 1400/4/19 شنبه - دوشنبه 18:00-19:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/3/15 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1400/3/1 1400/4/7 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 عادل عبدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1400/2/20 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:15-18:30 899,083 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1400/2/20 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 14:45-16:00 899,083 مجازی ثبت نام