عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1400/10/22 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 14:50-16:10 1,880,734 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 2 مرتضی زندیه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/20 1400/11/30 شنبه - پنج شنبه 14:50-13:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 14:45-16:15 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 معصومه سلطان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:50 1,651,377 مجازی ثبت نام