عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,366,973 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 2 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1400/4/2 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 حدیثه محبوبی کینچاه زن 1400/3/31 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/3/22 1400/5/5 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,752,293 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/13 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 2,155,964 مجازی ثبت نام