عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1400/10/21 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 16:10-17:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 مرضیه السادات فاضلی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/9/27 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 3 فاطمه زمندی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد