عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/2 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,926,616 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 مرتضی زندیه مرد 1400/3/30 1400/5/31 شنبه - دوشنبه 12:30-13:50 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 2 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/5/10 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 2,155,964 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/5/10 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/4/12 1400/5/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد