عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/18 1400/12/3 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 مریم ریاضی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 2,155,963 مجازی ثبت نام