عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری 1401/4/11 1401/5/17 شنبه - دوشنبه 10:00-12:00 3,853,212 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 لیلا تیموری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1401/4/11 1401/5/17 شنبه - دوشنبه 10:00-12:00 2,935,780 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری 1401/4/1 1401/6/20 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 2,935,780 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 2 مریم راحمی زاده زن 1401/4/12 1401/6/27 دوشنبه - چهارشنبه 17:15-19:15 1,690,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1401/4/8 1401/5/24 دوشنبه - چهارشنبه 14:15-15:30 3,380,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1544;#نوشین سیجانی 1401/4/8 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:20 2,293,578 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 2 نرگس محرمی زن 1401/4/5 1401/5/11 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:30-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1401/4/5 1401/5/11 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری 1401/4/20 1401/6/1 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,935,780 مجازی ثبت نام