عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری 1400/10/25 1400/12/16 شنبه - دوشنبه 14:30-16:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 مرضیه السادات فاضلی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6599;#راضیه غریبعلی 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 2,752,294 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 معصومه سلطان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/8 1400/11/16 یکشنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 لیلا تیموری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/25 1400/12/14 شنبه - دوشنبه 14:30-16:00 2,018,349 مجازی ثبت نام