عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/24 1400/5/4 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:15 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/7 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 مرتضی زندیه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/13 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 13:20-14:40 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/10 1400/4/14 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1933;#مرضیه ناظریان 1400/1/16 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:15 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7059;#حدیثه محبوبی کینچاه 1400/1/16 1400/3/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 سید داود غمیلوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:40-21:00 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 فائزه جعفری نیا;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/21 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 825,688 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 یکشنبه - پنج شنبه 15:00-16:15 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/9 1400/4/6 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3482;#بهناز اصلانی کادیجانی 1400/2/25 1400/4/2 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 2 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/22 1400/4/9 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/25 1400/4/9 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,018,350 مجازی ثبت نام