عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#106;#عزیزه محمدحسینی 1400/1/30 1400/3/24 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 3 محبوبه رمضان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/26 دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:50 1,422,028 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 2 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/26 دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/26 دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/27 شنبه - دوشنبه 17:30-19:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/3/15 1400/5/3 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,290,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 زهره مقیسه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/3/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 3 فائزه جعفری نیا;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/2/18 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 825,688 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/2/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 2 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/1/30 1400/2/30 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3482;#بهناز اصلانی کادیجانی 1400/1/21 1400/2/22 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,284,400 مجازی ثبت نام