عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 19:30-20:45 2,522,937 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/9/27 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 هدی مسلمی زن 1400/9/24 1400/11/6 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 معصومه سلطان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/9/2 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:20 1,651,377 مجازی ثبت نام