عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 16 (C.E.F.K.16) Jolly Phonics 7a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6841;#زهرا آبادیان 1400/1/14 1400/2/17 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 825,600 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 16 (C.E.F.K.16) Jolly Phonics 7a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1399/12/20 1400/2/8 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:45-13:45 825,689 مجازی ثبت نام