عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 13 (C.E.F.K.13) Jolly Phonics 4b - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/2/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 825,690 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 13 (C.E.F.K.13) Jolly Phonics 4b - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 825,689 مجازی ثبت نام