عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/20 یکشنبه 11:00-12:00 701,834 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه 10:00-11:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#402;#فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/2 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/3/2 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 4 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1400/3/9 1400/4/1 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 917,400 مجازی ثبت نام
POWER POINT - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1400/1/29 1400/2/25 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1400/3/9 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 امید بردبار ماسوله مرد 1400/3/3 1400/3/31 دوشنبه 17:00-19:30 917,430 حضوری ثبت نام