عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1400/3/3 1400/3/17 دوشنبه 14:00-15:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/2/20 1400/3/17 شنبه - دوشنبه 17:00-17:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/3/11 1400/4/29 سه شنبه 12:00-17:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/12/30 1400/3/29 شنبه 13:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 معصومه تاجیک زن 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه 10:00-13:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 معصومه تاجیک زن 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه 10:00-12:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد