عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/6 1401/5/24 دوشنبه 10:00-13:00 5,045,872 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 زهرا نژاد وکیلی زن 1401/4/1 1401/6/20 سه شنبه 15:00-18:00 5,137,615 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/1 1401/6/25 دوشنبه 12:00-16:00 6,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 3 معصومه تاجیک زن 1401/4/14 1401/6/22 سه شنبه 15:00-17:00 3,380,000 حضوری ثبت نام
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 معصومه تاجیک زن 1401/4/7 1401/6/15 سه شنبه 15:00-17:00 3,380,000 حضوری ثبت نام
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 معصومه تاجیک زن 1401/4/7 1401/6/8 سه شنبه 14:00-18:00 6,760,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 7 مریم مرتازی زن 1401/5/1 1401/5/31 دوشنبه 14:00-15:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 6 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 11:30-12:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 5 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 11:20-12:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 4 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 13:50-14:10 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 3 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 13:20-13:50 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 12:00-13:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 13:00-14:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 3 مریم مرتازی زن 1401/5/1 1401/6/31 چهارشنبه 10:00-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 مریم مرتازی زن 1401/4/21 1401/6/31 چهارشنبه 10:00-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 مریم مرتازی زن 1401/4/21 1401/6/31 چهارشنبه 10:00-11:00 5,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 10:00-17:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/1 1401/6/31 پنج شنبه 09:00-13:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه 10:00-17:30 5,045,873 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 10:00-17:30 5,045,873 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/6 1401/6/22 چهارشنبه 17:00-18:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 11:00-19:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1401/3/14 1401/6/30 شنبه 08:00-20:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 5 مریم مرتازی زن 1401/5/9 1401/5/9 سه شنبه 14:00-15:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 4 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/5/31 سه شنبه 14:00-15:00 3,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 3 مریم مرتازی زن 1401/4/14 1401/5/25 سه شنبه 14:00-15:00 6,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 مریم مرتازی زن 1401/4/14 1401/5/25 سه شنبه 15:00-16:00 6,972,478 حضوری ثبت نام
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 مریم مرتازی زن 1401/4/14 1401/4/14 یکشنبه 14:00-15:00 6,972,477 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 3 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/2 1401/6/30 سه شنبه 16:00-17:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 17:00-18:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/7 1401/6/22 سه شنبه 16:00-17:00 6,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 3 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 10:00-16:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 11:00-13:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 11:00-13:00 6,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سمیه غرقی زن 1401/4/7 1401/6/31 سه شنبه 14:00-15:00 4,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سمیه غرقی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 11:00-12:00 4,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه 12:00-13:00 5,045,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/19 1401/5/23 یکشنبه 11:00-12:00 5,045,871 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 سلیمه اسدزاده زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه 16:00-19:00 5,045,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سلیمه اسدزاده زن 1401/4/11 1401/6/31 یکشنبه 16:00-19:30 5,045,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 پروین سلامی زن 1401/4/12 1401/5/9 یکشنبه 14:00-15:00 4,130,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 پروین سلامی زن 1401/4/1 1401/5/17 شنبه 16:00-17:00 5,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 پروین سلامی زن 1401/4/28 1401/6/31 سه شنبه 10:00-11:00 5,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 سمیه غرقی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 11:00-12:30 5,045,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
موسیقی کودک 1 - کلاس 2 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه 11:00-12:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
موسیقی کودک 1 - کلاس 1 مریم مرتازی زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه 10:00-11:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد