عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 5 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 4 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 3 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 2 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 1 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-17:00 2,477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 2 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 1 مینا حق وردی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد