عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 فاطمه شریفی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 15:00-16:30 2,871,560 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 فاطمه شریفی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 15:00-17:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,871,561 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:30 2,871,561 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/9/22 1400/12/18 یکشنبه 15:00-16:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-20:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-20:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 11:00-13:00 1,300,000 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 زهرا مومن نژاداسطلکی مرد 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 10:00-12:00 1,300,000 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 08:30-12:00 1,300,000 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 09:00-12:00 1,300,000 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/9/2 1400/12/25 پنج شنبه 09:00-12:00 1,300,000 حضوری ثبت نام
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/2 1400/10/30 پنج شنبه 09:00-12:00 1,300,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1400/10/1 1400/12/20 سه شنبه 11:00-12:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/21 1400/10/21 سه شنبه 13:00-14:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/19 1400/10/19 یکشنبه 13:00-14:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/15 1400/10/15 چهارشنبه 14:00-15:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/14 1400/10/14 دوشنبه 16:30-18:00 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/11 1400/10/11 شنبه 14:00-15:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 40 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-14:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 39 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 38 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 13:30-15:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 37 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 36 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:30-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 35 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 34 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 13:00-15:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 33 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 13:00-15:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 32 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 19:00-20:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 31 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 30 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 12:00-13:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 29 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 12:00-13:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 28 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 14:00-15:30 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 27 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 08:00-09:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 26 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-11:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 25 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-11:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 24 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 10:30-12:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 23 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 10:30-12:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 22 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 10:30-12:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 21 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-15:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 20 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 13:00-14:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 19 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-15:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 18 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 12:30-14:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 17 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 13:00-14:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 16 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 15:30-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 15 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 14 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 13:30-15:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 13 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 12 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 11 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 10 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 9 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:30-16:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 8 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 12:30-14:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 7 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 13:00-14:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 14:30-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 16:00-17:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/25 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/25 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/25 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/25 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 17 حدیثه رضائی پوریا زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 16 حدیثه رضائی پوریا زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 15 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 14 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 13 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 12 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 11 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 10 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 9 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 8 فاطمه احمدی(دروس تقویتی) زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 7 حدیثه رضائی پوریا زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 حدیثه رضائی پوریا زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 فاطمه احمدی(دروس تقویتی) زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 فاطمه احمدی(دروس تقویتی) زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 فاطمه احمدی(دروس تقویتی) زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 فاطمه احمدی(دروس تقویتی) زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 فاطمه احمدی(دروس تقویتی) زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 19 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/16 1416/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 18 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/16 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 17 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/16 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 16 ابوالقاسم یوسف سلطانیه مرد 1400/10/7 1400/10/10 پنج شنبه 17:00-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 15 ابوالقاسم یوسف سلطانیه مرد 1400/10/7 1400/10/9 چهارشنبه 17:00-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 14 ابوالقاسم یوسف سلطانیه مرد 1400/10/7 1400/10/9 سه شنبه 17:00-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 13 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/21 1400/10/23 پنج شنبه 13:00-14:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 12 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/21 1400/10/23 چهارشنبه 13:00-14:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 11 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/21 1400/10/23 سه شنبه 13:00-14:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 10 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/11 1400/10/12 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 9 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/7 1400/10/8 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 8 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/1 1400/10/6 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 7 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/1 1400/10/6 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/15 1400/10/21 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/8 1400/10/14 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/1 1400/10/7 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/15 1400/10/21 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/8 1400/10/14 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/1 1400/10/7 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-15:30 2,477,070 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:30-17:30 2,477,070 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,477,070 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 فاطمه احدی دولت سرا زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 فاطمه احدی دولت سرا زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 08:00-09:00 825,689 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 ابراهیم واقف مرد 1400/10/23 1400/12/27 یکشنبه - پنج شنبه 13:00-16:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 ابراهیم واقف مرد 1400/10/15 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 15:00-19:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 15:00-19:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-18:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-19:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-19:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 زینب درویشی زن 1400/10/18 1400/10/30 شنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/25 1400/12/25 پنج شنبه 14:00-16:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد