عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/4/12 1400/5/23 شنبه 19:00-20:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/4/3 1400/6/25 پنج شنبه 14:00-15:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 چهارشنبه 18:00-19:00 2,871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 چهارشنبه 17:00-18:00 2,871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه 19:00-20:00 2,871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه 15:00-16:00 2,871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 یکشنبه 19:00-20:00 2,871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 یکشنبه 18:00-19:00 2,871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد