عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/5/1 1401/5/18 سه شنبه 12:00-12:30 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 پرویز یاری حاج عیوضلو مرد 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 فاطمه شریفی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 فاطمه شریفی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 فاطمه شریفی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 فاطمه شریفی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 فاطمه شریفی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 11:30-12:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 فاطمه شریفی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 11:30-12:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 فاطمه شریفی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 12:30-13:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 فاطمه شریفی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 15:00-18:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - پنج شنبه 15:00-18:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/19 1401/5/31 چهارشنبه 17:30-19:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/5 1401/5/31 چهارشنبه 19:00-20:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/11 1401/6/30 چهارشنبه 17:30-19:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1401/4/11 1401/6/31 چهارشنبه 19:00-20:30 3,027,523 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 فاطمه شریفی زن 1401/5/4 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 فاطمه شریفی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 فاطمه شریفی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 فاطمه شریفی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 فاطمه شریفی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 فاطمه شریفی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 3,027,523 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 سیده حمیده هاشمی زن 1401/5/11 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 سیده حمیده هاشمی زن 1401/5/11 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 سیده حمیده هاشمی زن 1401/5/11 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/26 1401/4/26 دوشنبه 17:00-18:00 344,037 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/23 1401/5/31 چهارشنبه 17:00-18:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - سه شنبه 16:00-17:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه 17:00-18:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه 16:00-17:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیده حمیده هاشمی زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه 17:00-18:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 یاسین فرهادی زن 1401/4/29 1401/4/29 چهارشنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1401/4/12 1401/5/25 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:00 1,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زهرا طلوعی ازناوه زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,385,322 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زهرا طلوعی ازناوه زن 1401/4/15 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1401/5/15 1401/6/14 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1401/4/18 1401/5/10 شنبه - دوشنبه 08:00-09:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1401/4/18 1401/5/10 شنبه - دوشنبه 09:00-10:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 راضیه طاهرلو زن 1401/5/16 1401/5/30 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 راضیه طاهرلو زن 1401/5/2 1401/5/12 یکشنبه - چهارشنبه 11:00-16:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1401/4/1 1401/4/12 یکشنبه - پنج شنبه 13:00-18:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1401/4/14 1401/5/25 سه شنبه 11:00-17:00 1,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 14 بهاره جانی زن 1401/5/11 1401/6/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 13 بهاره جانی زن 1401/5/11 1401/6/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 12 بهاره جانی زن 1401/5/11 1401/6/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 بهاره جانی زن 1401/5/11 1401/6/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 بهاره جانی زن 1401/5/11 1401/6/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 بهاره جانی زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه 17:00-18:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 بهاره جانی زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 بهاره جانی زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 بهاره جانی زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 بهاره جانی زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 بهاره جانی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 بهاره جانی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 بهاره جانی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 ناصر پرالک مرد 1401/5/4 1401/5/13 سه شنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 ناصر پرالک مرد 1401/5/8 1401/5/13 سه شنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 فتانه شاهراه نجیب زن 1401/5/2 1401/5/14 سه شنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 ناصر پرالک مرد 1401/5/9 1401/5/14 یکشنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 ناصر پرالک مرد 1401/5/2 1401/5/20 یکشنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 فتانه شاهراه نجیب زن 1401/5/6 1401/6/15 پنج شنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 ناصر پرالک مرد 1401/4/29 1401/5/16 سه شنبه - چهارشنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 ناصر پرالک مرد 1401/4/28 1401/5/17 سه شنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 فتانه شاهراه نجیب زن 1401/4/23 1401/5/11 پنج شنبه 10:00-11:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 ناصر پرالک مرد 1401/4/20 1401/5/17 دوشنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 ناصر پرالک مرد 1401/4/20 1401/5/18 دوشنبه 09:00-10:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 معصومه قلیج خانی زن 1401/5/19 1401/6/31 چهارشنبه 18:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 معصومه قلیج خانی زن 1401/5/19 1401/6/31 چهارشنبه 18:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 معصومه قلیج خانی زن 1401/4/25 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 2,935,780 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 معصومه قلیج خانی زن 1401/4/10 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 ملیحه اسماعیلی ایرانی زن 1401/4/12 1401/5/4 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1401/4/18 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 13:00-09:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 مهسا اکبری زن 1401/4/29 1401/5/16 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 مهسا اکبری زن 1401/4/12 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 2,935,780 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 طیبه انیسی زن 1401/5/12 1401/5/22 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 طیبه انیسی زن 1401/4/18 1401/5/18 دوشنبه 10:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد