عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/4/12 1400/6/6 دوشنبه 18:00-19:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/30 1400/6/21 یکشنبه 14:30-15:30 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 سیداحمد رسولی زن 1400/3/29 1400/6/20 شنبه 17:00-18:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/29 1400/6/20 شنبه 16:00-17:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/30 1400/6/21 یکشنبه 14:30-15:30 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 سیداحمد رسولی زن 1400/3/29 1400/6/20 شنبه 15:00-16:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 سیداحمد رسولی مرد 1400/4/3 1400/6/25 پنج شنبه 15:00-16:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/25 1400/6/23 سه شنبه 15:00-16:00 2,871,560 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/27 1400/6/25 پنج شنبه 17:00-18:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/27 1400/6/25 پنج شنبه 16:00-17:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/27 1400/6/25 پنج شنبه 10:00-11:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/3/27 1400/6/29 پنج شنبه 11:00-12:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه 16:00-17:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه 18:00-19:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه 17:00-18:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 یکشنبه 16:00-17:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی زن 1400/4/5 1400/6/31 یکشنبه 15:00-16:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 زینب محمدیانی زن 1400/4/1 1400/6/30 چهارشنبه 10:00-11:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب محمدیانی زن 1400/4/1 1400/6/30 چهارشنبه 10:00-11:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب محمدیانی زن 1400/4/1 1400/6/30 چهارشنبه 10:00-11:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1400/4/1 1400/6/20 یکشنبه 11:00-12:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب درویشی زن 1400/4/5 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/4/5 1400/4/31 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد