عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه 12:00-13:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 نیره بهزادنیا زن 1400/10/1 1400/12/20 یکشنبه 12:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/1 1400/12/20 سه شنبه 12:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 فاطمه شریفی زن 1400/10/29 1400/11/30 چهارشنبه 14:00-15:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 فاطمه شریفی زن 1400/10/29 1400/11/30 چهارشنبه 14:00-15:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 فاطمه شریفی زن 1400/10/26 1400/11/30 چهارشنبه 17:00-18:30 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 فاطمه شریفی زن 1400/10/26 1400/11/30 چهارشنبه 15:00-16:30 2,522,937 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 14:00-15:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 16:00-17:30 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-20:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-20:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-20:00 2,522,937 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 08:00-12:00 1,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 زینب محمدیانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 زهرا محمدابراهیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب محمدیانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب محمدیانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 مژگان مقدم زن 1400/10/19 1400/10/19 یکشنبه 13:30-14:30 550,460 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 مژگان مقدم زن 1400/10/15 1400/10/15 چهارشنبه 10:00-12:00 504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 مژگان مقدم زن 1400/10/13 1400/10/13 دوشنبه 14:00-15:00 504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1400/10/9 1400/10/30 یکشنبه - پنج شنبه 14:00-15:15 550,460 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 مژگان مقدم زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه 13:00-14:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 مژگان مقدم زن 1400/10/1 1400/12/20 یکشنبه 13:00-14:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 مژگان مقدم زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه 12:00-13:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 مژگان مقدم زن 1400/10/1 1400/12/20 چهارشنبه 12:00-14:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1400/10/1 1400/12/20 دوشنبه 12:00-14:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/15 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/11 1400/12/28 شنبه 16:00-18:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/8 1400/10/8 چهارشنبه 16:00-17:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/4 1400/10/4 شنبه 16:00-18:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/1 1400/10/1 چهارشنبه 16:00-17:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/12 1400/10/12 یکشنبه 13:00-14:30 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/14 1400/10/14 سه شنبه 15:00-16:30 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/12 1400/10/12 یکشنبه 15:00-16:30 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سعیده سادات سعادتدارآرانی زن 1400/10/7 1400/10/7 سه شنبه 15:00-16:30 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/23 1400/12/25 چهارشنبه 16:00-18:00 633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/15 1400/12/25 دوشنبه 10:00-11:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 مژگان مقدم زن 1400/10/6 1400/12/25 سه شنبه 16:00-17:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/6 1400/12/25 یکشنبه 09:30-10:30 633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/6 1400/12/25 یکشنبه 08:30-09:30 633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 راضیه طاهرلو زن 1400/10/26 1400/11/6 یکشنبه - چهارشنبه 11:30-18:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 راضیه طاهرلو زن 1400/10/8 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 12:00-18:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1400/10/1 1400/10/15 یکشنبه - چهارشنبه 12:00-18:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 13:00-14:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 17:00-18:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:30-12:00 688,073 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 نرگس فاخری زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 12:00-13:30 688,073 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 1,192,660 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 24 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 23 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 22 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 21 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 20 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:30-17:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 19 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:30-17:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 18 سمانه یساولی شراهی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 17 سمانه یساولی شراهی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 16 بهاره جانی زن 1400/10/18 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 15 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 14 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-09:30 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 13 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-09:30 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 12 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-09:30 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-09:30 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 ریحانه خراسانی نیاسری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-09:30 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 12:30-14:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/28 1400/11/28 سه شنبه 14:00-15:15 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/21 1400/10/30 سه شنبه 14:00-15:15 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/14 1400/10/30 سه شنبه 13:00-14:15 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/7 1400/10/30 سه شنبه 14:00-15:15 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 12 امین بیدی مرد 1400/10/28 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 امین بیدی مرد 1400/10/25 1400/12/28 چهارشنبه 18:00-19:45 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 امین بیدی مرد 1400/10/19 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 امین بیدی مرد 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه 17:00-19:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 امین بیدی مرد 1400/10/9 1400/12/28 یکشنبه 10:00-12:00 12,844,037 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 امین بیدی مرد 1400/10/9 1400/12/28 یکشنبه 16:00-18:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 امین بیدی مرد 1400/10/5 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 امین بیدی مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:15 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 امین بیدی مرد 1400/10/4 1400/12/28 پنج شنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 امین بیدی مرد 1400/10/2 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 امین بیدی مرد 1400/9/29 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 امین بیدی مرد 1400/9/28 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 11:00-12:00 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 14 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/18 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 13 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/18 1400/10/23 یکشنبه 12:00-13:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 12 معصومه قلیج خانی زن 1400/10/25 1400/10/30 شنبه 12:00-13:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/21 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/18 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 08:00-09:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/15 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/1 1400/10/15 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/15 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/1 1400/10/15 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/15 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 13:30-14:45 1,651,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-16:30 1,651,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-16:30 1,651,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 معصومه شفقتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 13:30-14:45 1,651,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 زهرا کسائی(تقویتی) زن 1400/10/29 1400/12/20 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-19:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 زینب سلطانلو زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب سلطانلو زن 1400/10/9 1400/10/30 پنج شنبه 10:00-11:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب سلطانلو زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه 15:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زهرا کسائی زن 1400/10/20 1400/12/28 پنج شنبه 11:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:00 366,973 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 17:00-18:00 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:00 366,973 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 12 ابراهیم واقف مرد 1400/10/27 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 16:00-19:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 صغری حیدری زن 1400/10/25 1400/12/27 شنبه 16:00-18:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 صغری حیدری زن 1400/10/23 1400/12/27 پنج شنبه 13:00-16:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 9 صغری حیدری زن 1400/10/22 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 15:00-19:00 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 8 ابراهیم واقف مرد 1400/10/22 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 15:30-19:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 ابراهیم واقف مرد 1400/10/20 1400/12/27 دوشنبه 15:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 ابراهیم واقف مرد 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه 15:00-19:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 ابراهیم واقف مرد 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه 15:00-19:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-19:00 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-19:00 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 صغری حیدری زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 15:00-19:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 زینب درویشی زن 1400/11/4 1400/11/30 دوشنبه 12:30-13:30 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب درویشی زن 1400/11/4 1400/11/30 دوشنبه 12:30-13:30 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/10/6 1400/10/30 دوشنبه 12:30-13:30 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب درویشی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 13:30-14:45 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/10/1 1400/12/15 پنج شنبه 13:30-14:45 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب درویشی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 13:30-14:45 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/9/1 1400/10/30 شنبه 16:30-17:30 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 مهسا اکبری زن 1400/10/26 1400/11/3 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 مهسا اکبری زن 1400/10/14 1400/10/21 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 مهسا اکبری زن 1400/10/5 1400/10/12 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4269;#سعیده سادات سعادتدارآرانی 1400/10/11 1400/11/2 شنبه 11:00-12:00 1,467,880 مجازی ثبت نام