عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 3 ناصر پرالک مرد 1400/10/15 1400/12/27 چهارشنبه - پنج شنبه 08:30-10:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 2 ناصر پرالک مرد 1400/10/21 1400/12/26 چهارشنبه - پنج شنبه 08:30-10:00 16,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 1 ناصر پرالک مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 6 امین بیدی مرد 1400/11/4 1400/12/28 یکشنبه 18:00-19:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 5 امین بیدی مرد 1400/11/4 1400/12/28 یکشنبه 18:00-19:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 4 امین بیدی مرد 1400/10/25 1400/12/28 پنج شنبه 14:00-16:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 3 امین بیدی مرد 1400/10/18 1400/12/28 چهارشنبه 17:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 2 امین بیدی مرد 1400/10/14 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فارسی ابتدایی - اول تا سوم- مربی محور - کلاس 1 امین بیدی مرد 1400/10/7 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد