عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 4 راضیه نارنجی زن 1400/10/11 1400/12/28 سه شنبه 13:00-15:00 1,600,000 حضوری ثبت نام
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 3 راضیه نارنجی زن 1400/10/11 1400/12/28 سه شنبه - پنج شنبه 08:00-18:00 3,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 2 راضیه نارنجی زن 1400/10/11 1400/12/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 800,000 حضوری ثبت نام
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 1 راضیه نارنجی زن 1400/10/11 1400/12/10 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 08:00-16:00 800,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 17 فاطمه نعیمی زن 1400/11/7 1400/11/30 پنج شنبه 11:00-12:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 16 فاطمه نعیمی زن 1400/10/29 1400/11/30 چهارشنبه 15:00-16:00 504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 15 فاطمه نعیمی زن 1400/10/29 1400/11/30 چهارشنبه 14:00-15:00 266,055 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 14 فاطمه نعیمی زن 1400/10/28 1400/11/25 سه شنبه 17:00-18:00 504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 13 فاطمه نعیمی زن 1400/11/2 1400/11/30 سه شنبه 16:00-17:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 12 فاطمه نعیمی زن 1400/11/1 1400/11/30 سه شنبه 15:00-16:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 11 فاطمه نعیمی زن 1400/10/15 1400/11/19 پنج شنبه 11:00-12:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 10 فاطمه نعیمی زن 1400/10/13 1400/11/30 پنج شنبه 10:00-11:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 9 فاطمه نعیمی زن 1400/10/13 1400/11/30 شنبه 16:00-17:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 8 فاطمه نعیمی زن 1400/10/13 1400/11/12 دوشنبه 14:00-15:00 266,055 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 7 فاطمه نعیمی زن 1400/10/11 1400/11/11 یکشنبه 14:00-15:00 504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 6 فاطمه نعیمی زن 1400/10/11 1400/11/11 یکشنبه 15:00-16:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 5 فاطمه نعیمی زن 1400/10/11 1400/11/11 یکشنبه 16:00-17:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 4 فاطمه نعیمی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 12:00-14:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 3 فاطمه نعیمی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه 16:00-17:00 532,110 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 2 فاطمه نعیمی زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 15:00-16:00 504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
علوم ابتدایی- اول تا سوم- مربی محور - کلاس 1 فاطمه نعیمی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه 15:00-16:00 266,055 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد