عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 زهرا محمدابراهیمی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 زهرا محمدابراهیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 زهرا محمدابراهیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زهرا محمدابراهیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1400/10/29 1400/10/30 پنج شنبه 13:30-14:30 458,717 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1400/10/26 1400/11/27 یکشنبه - چهارشنبه 13:30-18:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 سودابه شکری زن 1400/10/15 1400/11/27 چهارشنبه 14:00-19:00 2,110,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 سودابه شکری زن 1400/10/22 1400/12/4 چهارشنبه 14:00-19:00 2,300,000 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 سودابه شکری زن 1400/10/15 1400/11/27 چهارشنبه 14:00-19:00 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/7 1400/10/30 سه شنبه 15:15-16:45 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 امین بیدی مرد 1400/10/9 1400/12/28 پنج شنبه 16:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 امین بیدی مرد 1400/10/2 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 امین بیدی مرد 1400/9/29 1400/12/28 یکشنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 امین بیدی مرد 1400/9/28 1400/12/28 شنبه 16:00-17:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 19 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 18 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه 08:00-09:00 1,605,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 17 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 16 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 09:00-10:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 15 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 08:00-09:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 14 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 13 امیر عدلی یکتا مرد 1400/10/1 1400/10/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 12 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 11 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 10 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 9 ناهید زینالی زن 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 8 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/21 1400/10/30 پنج شنبه 16:00-17:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 7 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/19 1400/10/23 چهارشنبه 16:00-17:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 6 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/19 1400/10/23 سه شنبه 16:00-17:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 5 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/8 1400/10/11 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/8 1400/10/11 شنبه - یکشنبه 16:00-17:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/1 1400/10/6 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/1 1400/10/6 یکشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 فتانه شاهراه نجیب زن 1400/10/1 1400/10/15 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 زهرا کسائی(تقویتی) زن 1400/10/29 1400/12/20 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 زینب سلطانلو زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 10:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زینب سلطانلو زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - سه شنبه 13:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 08:30-09:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 6 سارا اقلیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-15:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 5 سارا اقلیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 11:00-12:30 412,845 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 سارا اقلیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 12:00-13:00 412,845 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 سارا اقلیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-15:00 550,459 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 سارا اقلیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-15:00 275,230 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 سارا اقلیمی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 12:00-14:00 550,459 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 14:45-15:45 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زهرا مومن نژاداسطلکی زن 1400/10/25 1400/12/25 چهارشنبه 14:00-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد