عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 معصومه قلیج خانی زن 1400/4/1 1400/6/28 دوشنبه 12:00-13:00 367,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 معصومه قلیج خانی زن 1400/4/1 1400/6/28 دوشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 460,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 معصومه قلیج خانی زن 1400/4/1 1400/6/28 دوشنبه 10:00-12:00 460,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 معصومه قلیج خانی زن 1400/4/1 1400/6/28 دوشنبه 10:00-14:00 460,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زینب سلطانلو زن 1400/4/2 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 زینب درویشی زن 1400/4/3 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زینب درویشی زن 1400/4/5 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد