عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/28 دوشنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1400/10/26 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:45 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 پرستو کوچکی نژادیان زن 1400/10/25 1400/12/4 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 3,055,046 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 5 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 4 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 3 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1400/10/1 1400/12/20 سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1400/10/1 1400/11/15 پنج شنبه 09:30-11:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سارا خلج امیرحسینی زن 1400/10/25 1400/11/25 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,155,963 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 نسرین عبداله زاده زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه 16:00-17:30 1,880,740 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 4 مینو حشمتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 3 مینو حشمتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 مینو حشمتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مینو حشمتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مژگان سادات حسینی رحمانی زن 1400/10/18 1400/12/9 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 صفیه جان بزرگی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 نگار قدمی زن 1400/10/25 1400/11/16 شنبه 10:00-11:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/25 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7055;#فاطمه یارلو زن 1400/10/11 1400/11/13 شنبه - چهارشنبه 08:30-09:30 1,009,200 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1400/10/20 1400/11/28 دوشنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 2,018,340 مجازی ثبت نام