عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مونا حبیبی فرد پور زن 1400/4/1 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:30-17:00 1,816,513 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 4 پرستو کوچکی نژادیان زن 1400/4/1 1400/4/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-16:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 3 پرستو کوچکی نژادیان زن 1400/4/1 1400/5/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 پرستو کوچکی نژادیان زن 1400/4/1 1400/5/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 پرستو کوچکی نژادیان زن 1400/4/1 1400/5/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/4/6 1400/5/15 یکشنبه - چهارشنبه 16:15-18:00 1,880,700 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/4/19 1400/5/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 ناهید قادری نسب زن 1400/4/1 1400/6/20 دوشنبه 10:00-11:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ناهید قادری نسب زن 1400/4/1 1400/6/20 دوشنبه 10:00-11:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/3/23 1400/4/30 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 2,752,293 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#942;#منیره تقوی پور 1400/4/1 1400/5/10 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/13 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5666;#سحر صفردوست 1400/4/1 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:00 1,284,405 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/1 1400/5/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:15-14:30 1,926,606 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/4/5 1400/5/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/4/5 1400/5/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد