عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 4 اعظم نظری - مربی زن 1400/11/2 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,669,730 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 3 فاطمه زموده زن 1400/11/2 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,669,730 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 اعظم نظری - مربی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,669,730 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 فاطمه زموده زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,669,730 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 4 زهرا پیرهادی زن 1400/11/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-16:00 7,777,777 حضوری ثبت نام
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 3 زهرا پیرهادی زن 1400/11/1 1401/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:30-16:00 7,777,777 حضوری ثبت نام
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 زهرا پیرهادی زن 1400/11/1 1401/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:30-16:00 15,555,555 حضوری ثبت نام
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 زهرا پیرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/12/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:30-16:00 10,333,333 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 11 زینب غیبی زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 10 نفیسه زینلی سیاوشانی زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 9 زینب غیبی زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 8 نفیسه زینلی سیاوشانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 7 پریسا بحشی نیا زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 6 زینب غیبی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 5 زینب غیبی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 4 نفیسه زینلی سیاوشانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 3 نفیسه زینلی سیاوشانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 5,045,871 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 زینب غیبی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 زینب غیبی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 5,045,871 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-17:00 12,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 سیده محبوبه موسوی سخا زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 سیده محبوبه موسوی سخا زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 4 سمیرا کمندی زن 1400/11/2 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 3 زهرا زین العابدین زن 1400/11/2 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-13:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 سمیرا کمندی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 زهرا زین العابدین زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-13:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 3 شهلا شاهماری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 پروانه برزگر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 13,761,468 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 شهلا شاهماری زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 4 مهری نیک فرد زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 10,596,330 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 3 مهری نیک فرد زن 1400/11/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 10,596,330 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 مهری نیک فرد زن 1400/10/1 1400/12/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 5,137,615 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 مهری نیک فرد زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 8,256,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 اعظم صنعتی زن 1401/1/1 1401/3/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 10,458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 اعظم صنعتی زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 طیبه خسته کلاتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 7,667,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 2 زهرا سلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان ( گروه سنی 5 سال ) - کلاس 1 زهرا سلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد