عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/19 1402/11/30 یکشنبه 09:30-11:00 6,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/2 1402/11/30 سه شنبه 11:00-12:00 6,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 3 فرزانه قلیزاده مرد 1402/10/14 1402/10/30 پنج شنبه 09:00-11:00 6,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/1 1402/11/30 پنج شنبه 09:00-11:00 6,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1402/10/1 1402/11/30 پنج شنبه 09:00-11:00 6,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 زهرا آقاشاهی مرد 1402/11/1 1402/11/30 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 5,045,871 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1402/10/1 1402/10/30 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 5,045,871 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1402/9/22 1402/12/15 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 4,036,697 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1402/9/22 1402/12/15 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:30 4,036,697 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1402/10/4 1402/11/15 دوشنبه 15:00-16:00 4,036,697 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد