عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-15:00 4,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 08:00-09:00 4,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 3,027,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 3,027,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/11 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 3,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/11 1400/11/20 سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 3,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد