عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/3/4 1400/3/30 سه شنبه - پنج شنبه 17:00-19:00 3,625,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/3/10 1400/3/31 شنبه 10:00-11:30 1,981,652 حضوری ثبت نام
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1400/1/19 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,981,652 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه 16:00-17:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 2,293,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 2,293,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 محسن منصوری مرد 1400/2/7 1400/3/25 سه شنبه 17:00-19:30 2,752,300 حضوری ثبت نام