عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 7 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 6 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 5 زهرا محمودی نوری زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 4 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,385,322 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 3 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 2 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 01:00-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 1 هانیه رضاپوربرآباد زن 1400/3/1 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 2 اکرم جعفری ریزی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:45-13:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) - کلاس 1 اکرم جعفری ریزی زن 1400/2/20 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-15:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد