عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 شیما فضیلی زن 1401/5/1 1401/6/30 سه شنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 مريم کوچک کپورچالی زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
شیرینی پزی - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 10:30-11:30 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 مريم کوچک کپورچالی زن 1401/3/15 1401/6/31 یکشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
شیرینی پزی - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1401/3/15 1401/6/31 یکشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 نیلوفر امینی پور زن 1401/4/1 1401/5/8 پنج شنبه 10:00-13:00 4,495,413 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 3 الهام سعادت نیا زن 1401/4/11 1401/6/15 دوشنبه 10:30-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 سمانه بیات زن 1401/5/1 1401/6/30 یکشنبه 10:00-11:00 688,073 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 سمانه بیات زن 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه 10:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 4 مریم محبی زن 1401/4/12 1401/6/31 یکشنبه 15:00-19:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 3 مریم محبی زن 1401/4/12 1401/6/31 یکشنبه 15:00-19:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 2 مریم محبی زن 1401/4/12 1401/6/31 سه شنبه 15:00-19:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1401/4/12 1401/6/31 یکشنبه 15:00-19:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1401/4/1 1401/6/30 چهارشنبه 09:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 الناز عظیمی زن 1401/4/22 1401/6/30 چهارشنبه 11:00-13:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 الناز عظیمی زن 1401/4/22 1401/6/31 چهارشنبه 11:00-13:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 منصوره ملا زن 1401/5/8 1401/5/31 دوشنبه 10:30-12:00 2,165,138 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 منصوره ملا زن 1401/4/11 1401/6/31 دوشنبه 10:00-12:00 2,165,138 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد