عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/3/12 1400/3/26 چهارشنبه 09:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 4 مریم محبی زن 1400/3/12 1400/3/31 سه شنبه 15:30-17:30 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 3 مریم محبی زن 1400/3/12 1400/3/31 سه شنبه 15:30-17:30 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 2 مریم محبی زن 1400/2/1 1400/3/31 سه شنبه 15:30-17:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه 13:30-15:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 مریم محبی زن 1400/1/17 1400/1/31 سه شنبه 13:00-17:00 596,331 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/1/17 1400/2/31 سه شنبه 09:00-13:00 596,331 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 الناز عظیمی زن 1399/12/19 1400/1/31 سه شنبه 11:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 منصوره ملا زن 1400/1/31 1400/3/31 یکشنبه 10:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد