عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 مریم محبی زن 1400/10/1 1400/10/13 دوشنبه 09:00-12:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/10/1 1400/10/1 دوشنبه 09:00-12:00 4,220,183 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1400/10/27 1400/11/30 شنبه 12:30-14:00 1,284,405 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1400/10/7 1400/12/27 شنبه 09:00-11:00 1,284,405 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 وحیده صور زن 1400/10/1 1400/12/26 دوشنبه 10:00-11:30 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 2 ریحانه صالح بیگی زن 1400/10/12 1400/10/30 سه شنبه 10:00-12:00 733,946 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 ریحانه صالح بیگی زن 1400/10/9 1400/10/30 سه شنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 منصوره ملا زن 1400/10/29 1400/11/27 چهارشنبه 09:00-11:00 1,802,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد