عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشپزی ملل - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1400/11/2 1400/11/23 دوشنبه 13:00-15:00 1,284,405 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشپزی ملل - کلاس 2 کبرا عبدالهی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 14:00-16:00 1,750,000 حضوری ثبت نام
آشپزی ملل - کلاس 1 کبرا عبدالهی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 14:00-16:00 1,750,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشپزی ملل - کلاس 1 زهرا قادری زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه 14:00-16:00 1,568,800 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشپزی ملل - کلاس 4 مریم محبی زن 1400/10/6 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
آشپزی ملل - کلاس 3 مریم محبی زن 1400/10/6 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
آشپزی ملل - کلاس 2 مریم محبی زن 1400/10/6 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
آشپزی ملل - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/10/6 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 900,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد