عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/4/5 1400/5/15 یکشنبه - چهارشنبه 14:15-16:00 1,880,700 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#35;#سیمین حبیبی 1400/4/1 1400/4/31 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:15 2,752,293 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#106;#عزیزه محمدحسینی 1400/4/2 1400/5/13 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/13 شنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/4/12 1400/5/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد