عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 لیلا تیموری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/27 1400/12/16 شنبه - دوشنبه 15:30-17:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری 1400/10/25 1400/12/16 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 مرضیه ناظریان ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 لیلا تیموری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/25 1400/12/14 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 2,018,349 مجازی ثبت نام