عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/22 1400/12/9 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 2,160,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:10-17:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/15 یکشنبه - سه شنبه 11:45-13:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 4 ناهید قادری نسب زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 09:00-10:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 3 ناهید قادری نسب زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 09:00-10:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 2 ناهید قادری نسب زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 09:00-10:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 ناهید قادری نسب زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 09:00-10:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 11:00-12:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 10:00-11:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/8 1400/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:45-16:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد