عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/24 1400/5/4 یکشنبه - سه شنبه 13:45-15:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/26 دوشنبه - چهارشنبه 16:10-17:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5534;#مریم راحمی زاده 1400/2/28 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5534;#مریم راحمی زاده 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1400/2/18 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:20 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2281;#لیلا شاه محمدی شیزری 1400/1/19 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 3 نرگس محرمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 917,400 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/1/15 1400/2/17 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,284,403 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#942;#منیره تقوی پور 1400/1/18 1400/3/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 5 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 4 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 3 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 3 مهسا نجفی پگاه زن 1400/2/4 1400/3/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1400/2/5 1400/3/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1400/2/4 1400/3/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 طاهره صالحی زن 1400/1/18 1400/2/18 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 3 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/31 یکشنبه - پنج شنبه 13:45-15:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 میترا معمرگنجین;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 یکشنبه - پنج شنبه 13:45-15:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6671;#زهرا یاوری باسمنج 1400/3/19 1400/4/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:15-16:45 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1400/2/20 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:15 899,083 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/2/6 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 15:30-16:45 1,467,890 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5109;#معصومه اسدی 1400/3/2 1400/4/23 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,018,350 مجازی ثبت نام