عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 زهرا خسروی زن 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 14:15-15:30 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/4 دوشنبه - چهارشنبه 14:15-15:30 2,160,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 سحر قورقی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 3 میترا الادینی زن 1400/10/7 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 میترا الادینی زن 1400/10/6 1400/12/25 دوشنبه 14:30-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 مریم ریاضی زن 1400/10/12 1400/12/1 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:45 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6599;#راضیه غریبعلی 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 2,752,294 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:20 1,834,863 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 نرگس محرمی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/26 1400/12/22 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,018,340 مجازی ثبت نام