عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/29 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/10 1400/4/23 دوشنبه - چهارشنبه 18:45-20:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 917,400 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/17 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/2/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,284,403 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/1 شنبه - چهارشنبه 16:05-17:05 1,284,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/18 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/3/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 محمد باقر بیژنوند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:30-15:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 طاهره صالحی زن 1400/1/18 1400/2/18 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 زهرا زنگنه بیغشی زن 1400/1/18 1400/2/18 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 10:30-12:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 طاهره روستایی زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5109;#معصومه اسدی 1400/1/22 1400/2/26 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,284,400 مجازی ثبت نام