عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 الهه خورشیدی حشیانی زن 1400/10/19 1400/11/24 یکشنبه 10:00-12:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1400/10/12 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 وحید زرین افشان مرد 1400/10/20 1400/11/10 دوشنبه 16:30-19:30 576,140 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 الهه خورشیدی حشیانی زن 1400/10/26 1400/12/25 یکشنبه 13:30-15:00 2,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد