عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 7 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/29 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 6 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/8 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 412,850 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 5 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/10 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 917,432 مجازی ثبت نام
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 4 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/9 1400/4/31 یکشنبه 18:00-19:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 3 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/9 1400/4/31 یکشنبه 17:00-18:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 فهیمه باقری مرقی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/1/31 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 امید بردبار ماسوله مرد 1400/2/5 1400/2/12 یکشنبه 17:00-19:30 366,980 حضوری ثبت نام