عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/14 1400/3/20 پنج شنبه 10:15-11:15 701,834 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/1/18 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 3 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/18 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1400/3/10 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 917,432 مجازی ثبت نام
اینترنت - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1400/3/2 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/1/15 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 امید بردبار ماسوله مرد 1400/2/19 1400/2/26 یکشنبه 17:00-19:30 733,950 حضوری ثبت نام