عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 8 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 7 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 6 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 5 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 4 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 17:30-18:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 3 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 17:30-18:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-15:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 زهرا رضازاده سفيده‌ئی زن 1400/10/19 1400/10/30 یکشنبه 14:00-16:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 وحید زرین افشان مرد 1400/12/16 1400/12/23 دوشنبه 16:30-19:30 800,000 حضوری ثبت نام