عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 5 فاطمه عطائی دورباش زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 4 فاطمه عطائی دورباش زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 3 فاطمه عطائی دورباش زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 2 فاطمه عطائی دورباش زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 1 فاطمه عطائی دورباش زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد