عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 مریم ظهرابی مزرعه شاهی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 19,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 8 شهلا میهن یار زن 1400/11/2 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 7 اعظم نظری - مربی زن 1400/11/2 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 6 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 شهلا میهن یار زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 زهرا صباغی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 زهرا صباغی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 اعظم نظری - مربی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 08:00-12:00 8,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 مریم یمینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 10,091,744 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 فرشته سلیمانی زن 1400/7/19 1401/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 24,770,643 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 شیوا امرائی زن 1400/11/5 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 فاطمه مجاهد بی طرف زن 1400/10/7 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 شیوا امرائی زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 فاطمه مجاهد بی طرف زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 هديه حسینی محتشم زن 1400/10/4 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 الهه عریف زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 12,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 صدیقه محمدی کهریزه زن 1400/10/1 1400/12/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 12,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/1/17 1401/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 11,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/1/17 1401/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 8,256,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/1/14 1401/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 11,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/1/17 1401/3/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 9,174,311 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/1/17 1401/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 9,174,311 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 مريم غضنفری زن 1400/7/1 1401/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-16:00 22,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 خدیجه محمدی زن 1400/10/1 1401/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 11,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 سعیده کنگرانی فراهانی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 21,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 حمیده کنگرانی فراهانی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 11,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 زهرا زندیان اردستانی زن 1400/10/1 1401/3/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 14,678,899 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 سمیه احمدوند زن 1400/10/1 1401/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 19,678,899 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 محبوبه حیدری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/7/1 1401/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-16:00 28,073,394 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد